Blå smältande isberg i arktiska havet

Rena Arktis från sot

Hur ska EU, anda länder och aktörer samverka för att minska utsläpp av sot och andra luftföroreningar i Arktis? Tidigare forskning har visat att utsläpp av luftföroreningar som sot och svavel påverkar klimatet i Arktis och kan bidra både till uppvärmning och nedkylning. Sot bidrar till uppvärmningen både genom lokala utsläpp och genom transport från närliggande områden till Arktis.

Klimatförändringen i Arktis går snabbare än i andra delar av världen och kan leda till betydande förändringar av ekosystem och livsbetingelser för människan. Ett viktigt led i arbetet att minska klimatförändringen i Arktis är att skapa samarbeten mellan såväl de länder som ingår i det Arktiska området som företag och lokala aktörer.

Samverkan krävs för att minska utsläpp och effekter av sot

 • Utsläpp av klimatpåverkande ​ luftföroreningar kan förstärka eller begränsa uppvärmningen och påverkar även människors hälsa negativt.
 • Sot är en av de viktigare klimatpåverkande luftföroreningar som bidrar till uppvärmningen i Arktis.
 • Samverkan mellan internationella, nationella och lokala aktörer krävs för att begränsa utsläpp och negativa effekter.

Tidigare forskning har visat att satsningar på att minska utsläppen av sot skulle kunna bromsa Arktis uppvärmning med 0.2 grader till 2050. Det finns med andra ord stora vinster att hämta i samordnade åtgärder i klimat- som luftvårdsarbetet.

Syfte och mål

 1. Bidra till utvecklingen av gemensamma åtgärder för att minska sot-utsläpp som påverkar Arktis.
  Skissa möjligheter för utökat internationellt samarbete för att skydda den Arktiska miljön och kommunicera detta till relevanta målgrupper som de arktiska staterna, Arktiska Rådet, lokala organisationer och EU.​

Genomförande/implementering 2018-2021​

 1. Förbättrad kunskapsbas för åtgärder
 2. Utökad förståelse och spridning av kunskap
 3. Teknisk underlagsdokumentation samt scenarioanalyser

Viktigaste resultat​

 • Identifiering av lokala, nationella och internationella aktörer som påverkas av, eller kan påverka, utsläpp och effekter av sot i Arktis.
 • Identifiering av och förslag på utveckling av politiska och ekonomiska instrument för att minska utsläpp och effekter av sot i Arktis.
 • Förbättrad kunskapsbas för åtgärder, teknisk underlagsdokumentation samt utökad förståelse och spridning av kunskap​.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

 • 3. God hälsa och välbefinnande
 • 7. Hållbar energi för alla
 • 13. Bekämpa klimatförändringarna
 • 17. Genomförande globalt partnerskap