Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | pressmeddelande
  Företagshälsovården används inte förebyggande i den offentliga sektorn
  Arbetsmiljöforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet har studerat hur företagshälsovården används inom den offentliga sektorn. Resultatet visar att företagshälsovården främst används till individuella hälsofrämjande insatser och rehabilitering och endast i liten utsträckning bidrar som expertstöd i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.
 • | pressmeddelande
  ”Skärpt kontroll av nya dieselbilar är nödvändigt”
  För ett år sedan larmade IVL på DN-debatt om situationen med hälsovådlig luft i våra svenska städer. Orsakerna som vi lyfte fram var att andelen dieselbilar ökar, samt att utsläppen av kväveoxider i verklig körning från just dieselfordon ofta är betydligt större än vid själva testerna.
 • | pressmeddelande
  Genombrott för mätning av trafikutsläpp med ny provtagare
  En femtedel av landets kommuner har städer som överskrider miljökvalitetsnormen för kvävedioxid. Men att mäta långtidsvärde för kväveoxidhalter i gaturummen är kostsamt och krävande. Nu kan IVL utföra luftmätning med en ny modell diffusionsprovtagare.
 • | pressmeddelande
  Nytt samarbete ska minska matavfallet i Europa
  En tredjedel av all mat som produceras går till spillo, vilket gör matavfall till den tredje största utsläpparen av klimatgaser. Nu startar ett EU-projekt med målet att minska matavfallet i Europa med 30 procent till år 2025. Samarbetet involverar 26 partner från tolv europeiska länder och från Kina.
 • | pressmeddelande
  Nytt certifieringssystem ska fördubbla insamlingen av begagnad textil
  Konsumtionen av textil ökar i de nordiska länderna, samtidigt som majoriteten av de använda textilierna slängs i soporna. Nu testas ett frivilligt certifieringssystem som ska leda till att insamlingen av begagnade textilier fördubblas inom tio år. Certifieringen ska testas av ett antal insamlingsorganisationer i Norden, bland annat av svenska Myrorna.
 • | pressmeddelande
  Stor potential att bygga giftfritt visar studie
  Det finns en stor potential att bygga med material och varor med ett minimerat innehåll av farliga ämnen. Det visar en studie som IVL Svenska Miljöinstitutet genomfört tillsammans med Skanska och Trafikverket. I de pilotprojekt som ingått i studien, däribland Riksväg 49, klarade 85 procent av material och varorna Basta-kriterierna.
 • | pressmeddelande
  Nytt samarbete ska ge bättre luft i Kina
  IVL Svenska Miljöinstitutet och det kinesiska forskningsinstitutet Chinese Research Academy of Environmental Sciences (CRAES), Tianjin Academy of Environmental Sciences och Taiyuan Research Academy of Environmental Sciences ska etablera ett gemensamt laboratorium för luftövervakning i Kina. En avsiktsförklaring mellan parterna signeras under en ceremoni på en svensk-kinesisk miljöteknikkonferens i Stockholm den 16 september.
 • | pressmeddelande
  Mark och vatten försuras mindre än befarat av grot-uttag i skogen
  Vid skogsavverkningar blir det allt vanligare att även grenar, toppar och barr (”grot”) fraktas bort från hyggena, för att användas som biobränsle. Det finns farhågor om att detta intensiva utnyttjande av skogsråvaran på sikt kommer att leda till försurade marker och vatten, men risken tycks vara mindre än befarat. Det visar en avhandling av Therese Zetterberg från Sveriges lantbruksuniversitet och IVL Svenska Miljöinstitutet.
 • | nyhet
  Åtgärder för att minska utsläppen av Black Carbon
  Utsläppen av sot (på engelska Black Carbon) har på senare år blivit ett alltmer uppmärksammat miljöproblem. Dels har partiklarna betydande hälsoeffekter, dels bidrar de till den globala uppvärmningen. IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Trafikverket utrett det nuvarande kunskapsläget gällande luftföroreningen, och föreslagit åtgärder för att minska utsläppen från den svenska vägtrafiken.
 • | pressmeddelande
  Ny miljötjänst ska ge hälsosammare jobbpendling och bättre skolmiljö
  IVL Svenska Miljöinstitutet ska installera ett stort antal sensorer som mäter luftföroreningar och buller runt om i Göteborg. Med hjälp av sensorerna ska användarna se vilka halter av luftföroreningar de utsätts för och kunna göra aktiva val för sin hälsa, till exempel planera om sina resvägar. Användarna kan vara allt från privatpersoner, skolor och företag till myndigheter och forskare.
 • | pressmeddelande
  Unikt tillfälle att träffa kinesiska beslutsfattare
  Den 16 september anordnas en svensk-kinesisk miljöteknikkonferens i Stockholm med fokus på gröna samarbeten och nya affärsmöjligheter. Ett sextiotal beslutsfattare och tjänstemän från Kina kommer att vara på plats för att möta svenska företag och entreprenörer inom miljöteknik och hållbar utveckling.
Nyhetsarkiv
Återställ