1. Startsida
  2. Digital vägledning
Konstruktion av flerbostadshus med lyftkran i bakgrunden.

Digital vägledning

Huvudsyftet med vägledningen är att underlätta för fastighetsbolag att ställa klimatkrav för byggprojekt. Framtagna kravformuleringar, processteg, anvisningar och kontroller ska möjliggöra upphandlingar med tydliga kravställningar och tillförlitliga klimatberäkningar.

Denna vägledning vänder sig till dig som arbetar som upphandlare och entreprenör inom bygg- och fastighetssektorn.

Nedan följer en förenklad process för att införa klimatkrav:

Grafik  fyra steg för att införa klimatkrav i upphandlingsprocessen

1. Kunskapsuppbyggnad

Klimatkrav i upphandling kräver intern kompetens hos beställaren inom både upphandling och kring vilka klimatkrav som är rimliga för ett visst bygg­projekt. I ett första steg bör beställaren skaffa sig en överblick av de olika typer av klimatkrav som förekommer, vilket internt arbete som krävs för att implementera dessa samt vilka krav som passar bäst inom den egna organisationen.

För en bra implementering av klimatkrav kan bestäl­laren även behöva bidra till kunskapsuppbyggnad utanför organisationen. Om kunskapsnivån hos entreprenören befaras vara för låg kan beställaren till exempel bjuda in eller hänvisa till kunskapshöjande seminarium inför upphandlingen.

2. Kravens utformning

Baserat på interna arbetsrutiner och klimatmässiga målsättningar tar beställaren beslut om vilka klimat­krav de vill ställa i varje enskilt byggprojekt. Dessa beslut avser bland annat:

  • vilken entreprenadform som ska tillämpas och anpassningar för detta
  • om det ska ställas mätbara krav på klimatpåverkan (till exempel ett gränsvärde eller ett krav på förbättring jämfört med en referensnivå)
  • om beräknad klimatpåverkan ska vara ett tilldelningskriterium vid upphandling eller inte (för projekt inom LOU)
  • om ekonomiska konsekvenser ska tillämpas vid avvikelser från klimatkrav och på vilket sätt de då ska utformas.
  • vilken utvärdering, granskning och verifiering som krävs för att genomföra och följa upp kravet.

Det är även viktigt att du:

  • Integrerar frågan kring klimatkrav tidigt i processen
  • Utreder ansvar och förankrar kraven

Hur påverkas upphandlingen av olika entreprenadformer?

Totalentreprenad

I en totalentreprenad är det viktigt att tidigare projektering, entreprenadavtal och planbestäm­melser ger möjligheten åt en byggentreprenör att själva bidra med klimatförbättrande åtgärder. Detta skulle exempelvis kunna innebära att olika typer av byggsystem och byggmaterial är tillåtna.

Utförandeentreprenad

I en utförandeentreprenad är det viktigt att bestäl­laren själv har beaktat klimatprestanda i tidigt skede. Detta eftersom vad en beställare har fastställt i framtagande av bygghandling kommer att påverka möjligheten för en byggentreprenör avseende på klimatförbättrande åtgärder. Desto mer som är bestämt desto mindre möjlighet har entreprenören att hitta alternativa byggmate­rial och lösningar för att sänka klimatpåverkan.

Partnering

Partnering, även kallat samverkansentreprenad, är inte en entreprenadform utan en samverkansform som kan vara till hjälp i arbetet med klimatpåverkan från byggnader. Här kan både totalentreprenad och utförandeentreprenad användas. I partnering kan de upphandlingstexter som finns i vägledningem, tillsammans med angivna beräknings­anvisningar, användas för att definiera gemensamma samverkansmål. Partnering kan ge mer flexibilitet och möjliggöra klimateffektiva lösningar, återbrukade resurser etc. under byggtiden vilket kan vara fördelaktigt då det ofta händer mycket under denna tid.

3. Formulera upphandlingstexter

Hur man formulerar krav i ett upphandlingsdoku­ment kan skilja sig åt beroende på entreprenadform, typ av klimatkrav samt beställarens egna förutsätt­ningar. Krav kan exempelvis behövas avseende beräk­ningsregler, leveranser, verifiering samt ekonomiska konsekvenser vid avvikelser från avtalade krav.

Det kan även vara viktigt att reda ut eventuella frågetecken kring formulerade krav och därmed underlätta för att tillräckligt många entreprenörer lämnar anbud. För att reda ut eventuella frågetecken kan anbudsförfrågan med tillhörande upphandlings­dokument kompletteras med ett informationsmöte där de klimatmässiga målsättningarna och krav presenteras för de tillfrågade entreprenörerna. Viktigt att tänka på är att även formulera hur kraven ska redovisas och verifieras samt informera om hur kraven kommer granskas och utvärderas.

I vägledningen Pdf, 7.7 MB. finns förslag på olika formuleringar som kan användas för olika typer av krav.

4. Utvärdera och granska klimatberäkningar

För att säkerställa likabehandling i bedömning av genomförda klimatberäkningar i anbud krävs tydligt ställda krav på levererade beräkningshandlingar. De beräkningshandlingar som entreprenören leve­rerar behöver utöver entreprenörernas egna kvali­tetsgranskningar även granskas av beställaren eller en anlitad tredje-parts-granskare. Det rekommenderas därför att beställaren tänkt igenom av vem, hur och när granskning av inlämnade klimatberäkningar ska genomföras. Här kan rekommendationer i kapitel 5 i vägledningen Pdf, 7.7 MB. användas som granskningsmetod.