1. Startsida
  2. Renovering – ROT
  3. Nyheter
  4. [2021-12-10] Bredare klimatberäkningsunderlag i kommande renoveringsprojekt
News | 2021-12-10
Människor sitter på innegård

Bredare klimatberäkningsunderlag i kommande renoveringsprojekt

Renoveringen av Pedagoggränd omfattar tre huskroppar med fem boendeplan och tillhörande vindsplan. Husen är i grunden uppförda omkring -65. Alla ytskikt, inredningar, utrustningar, dörrar, fönster och installationer ska rivas och ersättas med nytt. Målet är att mängden avfall som inte återbrukas eller återvinns ska minimeras. Johanne Lindgren, hållbarhetsstrateg för Bostaden i Umeå berättar mer om projektet.

Beskriv projektet?

Renoveringen av Pedagoggränd omfattar tre huskroppar med fem boendeplan och tillhörande vindsplan. Husen är i grunden uppförda omkring -65. Alla ytskikt, inredningar, utrustningar, dörrar, fönster och installationer ska rivas och ersättas med nytt. Målet är att mängden avfall som inte återbrukas eller återvinns ska minimeras.

Som en del sin hållbarhetssatsning har Bostaden även valt att ingå som en av åtta deltagare i ett projekt tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet. Liknande projekt har tidigare genomförts med inriktning mot nyproduktion men denna gång är det ett projekt med inriktning mot renovering och ombyggnad. Fokus ligger på att identifiera och beräkna klimatpåverkan och energianvändning, både i byggskede och drift.

Konkret innebär detta att klimat- och energiberäkningar ska göras baserat på de redovisade renoveringsåtgärderna i förfrågningsunderlaget.Den klimatpåverkan som nya byggmaterialen som tillförs byggnaden och den klimatpåverkan ska granskas. Det ska även genomföras klimatberäkningar avseende de nya installationerna både utifrån det ingående materialet i respektive installation men även utifrån ett driftskede där vi ska beräkna hur de nya installationerna förändrar energianvändningen och vad detta har för klimatpåverkan.

Varför deltar ni i ROT-projektet och vilka förväntningar har ni?

Vi deltar i ROT-projektet för att lära oss mer om den klimatpåverkan som kan bli i ett renoveringsprojekt och för att testa hur samarbete gällande klimatberäkningar kan fungera med en totalentreprenör. Denna erfarenhet är en viktig del i att kunna avgöra vilka renoveringsåtgärder som har störst klimatpåverkan och vad vi behöver tänka på i kommande klimatberäkningar generellt.

Hur går det i projektet? Några resultat hittills?

Vi har idag inga resultat att redovisa då det visat sig att kalkylprogrammet MAP som entreprenören använder sig av inte är särskilt kompatibelt med BM vilket har inneburit mycket manuell handpåläggning.

Att lära sig mer om och bidra till utvecklingen av klimatberäkningar och dess data är både spännande och utvecklande för oss på Bostaden. Arbetet vi lägger ner kommer att ge oss större insikter i klimatpåverkan från renoveringar och bidra till bredare underlag i kommande projekt.

Projektet

I projektet Klimatkrav till rimlig kostnad - ROT tar IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Sveriges Allmännytta Länk till annan webbplats. och Kommuninvest Länk till annan webbplats. fram en vägledning för hur fastighetsägare och byggentreprenörer kan minska klimatpåverkan vid renovering och ombyggnation. Åtta fastighetsägare deltar som testpiloter i projektet.