1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Strategiskt hållbarhetsarbete
IVL Svenska miljöinstitutet, kontoret i Malmö.

Strategiskt hållbarhetsarbete och hållbarhetsledning

Företag förväntas att ta ansvar för hållbarhets- och miljöpåverkan längs hela värdekedjan. För att driva detta effektivt behövs ett strategiskt och systematiskt hållbarhets- och miljöledningsarbete, som genomsyrar alla delar av verksamheten. IVL hjälper er med det.

Ett strategiskt och systematiskt hållbarhetsarbete kan bidra till att effektivisera och optimera resurser i hela värdekedjan. Det ökar riskmedvetandet och riskminimeringen och stimulerar nya innovationer och affärsmodeller. Samtidigt stärker det varumärket och hjälper till att attrahera och behålla kompetenta medarbetare.

Med vår hjälp kan du utveckla och stärka hållbarhets- och miljöarbetet både på strategisk nivå och i den operativa verksamheten.

Vi hjälper dig med att:

  • Identifiera hållbarhets och miljöaspekter i hela värdekedjan genom nulägesanalyser, miljöutredningar (enligt ISO 14001), väsentlighetsanalyser (enligt GRI-standards), intressentdialoger, miljöanalyser, kartläggning (enligt GHG Protocol), riskbedömningar och livscykelanalyser.
  • Utveckla strategier och målsättningar för ert hållbarhetsarbete på kort och lång sikt, stötta dig kring bidrag till FN:s Globala mål i Agenda 2030, sätta klimat- och miljömål till exempel för biologisk mångfald enligt Science Based Targets samt sätta KPI:er för att styra och följa upp strategier och mål.
  • Implementera strategier och målsättningar genom handlingsplaner där miljö- och hållbarhetsarbetet integreras i företagets affärsprocesser och beslut. Det görs genom miljöledningssystem (ISO 14001), arbetssätt och rutiner på övergripande nivå och för delar som ekodesign, hållbar produktion och hållbara inköp.
  • Följa upp och kommunicera hållbarhetsarbetet internt och externt i företaget, hållbarhetsrapportering (enlig GRI, Global Reporting Initiative), hållbarhetskommunikation för både verksamhet och produkter såsom egna miljöuttalandanden (enligt ISO 14021) och miljövarudeklarationer, EPD:er (enligt ISO 14025).