Klimatanpassning

Extremväder, torka och översvämningar är några exempel på hur klimatförändringarna redan påverkar vår värld. Framtida förändringar kommer få allvarliga konsekvenser och klimatanpassning är ett måste för att minska samhällets sårbarhet.

Forskning och uppdrag för hållbar anpassning till ett nytt klimat

IVL bedriver forskning för att öka kunskapen och effekterna kring klimatanpassning. Genom att anpassa samhällen och ekonomier och göra dem mer motståndskraftiga mot klimatförändringar kan vi minska behovet av akuta och kostsamma åtgärder i framtiden och bidra till långsiktig hållbar utveckling. Klimatanpassning kan också innebära möjligheter till innovation, ekonomisk utveckling och förbättrad samhällsplanering, vilket kan gynna både nuvarande och kommande generationer.

IVL erbjuder expertis och forskningserfarenhet inom klimatanpassning genom strategiskt stöd och analyser för att hjälpa våra kunder och partners att fatta viktiga beslut och utveckla sina verksamheter och affärer.

Så bra är Sveriges kommuner på klimatanpassning

IVL:s och Svensk Försäkrings kartläggning visar att Norrköping är årets bästa klimatanpassningskommun. Årets resultat visar också att den ökningstakt som tidigare setts i klimatanpassningsarbetet tycks ha avstannat.

Ett axplock av projekt där IVL jobbar med klimatanpassning

Vi jobbar med projekt inom klimatanpassning i allt från det lokala bostadsområdet till europeiska samarbetet.

A green bus driving across a bridge over water, lots of tall building in back. Malmö Sweden

Blågröna lösningar i den hållbara staden

När grön infrastruktur kopplas samman med stadens vattenhantering skapas blågröna lösningar som kan ha positiva synergieffekter som värmereglering, ökad biologisk mångfald, minskad risk för översvämningar och fler platser för möten och rekreation.

Läs mer om projektet inom blågröna lösningar

Hustak och Turning Torso i bakgrunden, Malmö

Resurseffektiva och motståndskraftiga städer

I projektet Recreate arbetat IVL tillsammans med ledande universitet och akademiska institut från Sverige, Österrike och Kina för att skapa hållbara städer. Målet är att identifiera möjligheter för städer att främja cirkulär ekonomi och långsiktig hållbarhet.

Läs mer om projektet Recreate

Bil på översvämmad gata

Vägledning för bostadsföretag

Ett förändrat klimat leder till ökade risker för bebyggelse och bostadsområden. IVL, Sveriges Allmännytta och fem allmännyttiga bostadsföretag ska ta fram en vägledning för hur bostadsföretag kan arbeta systematiskt med klimatanpassning.

Läs mer om projektet

Vy över svenska fjällen

Helhetsgrepp mot klimatförändringar

Ett nystartat EU-projekt ska ta ett helhetsgrepp om samspelet mellan effekter, risker, anpassning och åtgärder mot klimatförändringar. Syftet är att bryta stuprörstänket för att kunna göra integrerade bedömningar.

Läs mer om projektet

Water coming over the streets in Kemah during Hurricane Harvey

Energisystem i förändrat klimat

En studie visar att fram till år 2040 är konsekvenserna på det svenska energisystemet hanterbara, men det förutsätter att det tas höjd för klimatförändringar i de investeringar som energibranschen behöver göra.

Läs mer om projektet

Senaste nyheterna inom klimatanpassning

Tjänster IVL erbjuder inom klimatanpassning

IVL hjälper dig att utveckla lösningar som bidrar till en hållbar verksamhet och ett hållbart samhälle.
Allt vi gör vilar på vetenskaplig grund och du som anlitar oss som konsult får all vår forskning på köpet.

Klimatanpassad upphandling

Att ställa tydliga krav i ett helt livscykelperspektiv möjliggör för upphandlare att sakligt jämföra olika anbud för att minska klimatpåverkan, både nationellt och internationellt.

Vår forskning rustar samhället inför klimatförändringarna.

Framtidens smarta vattenövervakning

Klimatförändringar och urbanisering ökar utmaningarna med att hantera avloppsvatten, dagvatten och översvämningar i städerna. Turbinatorn är en uppfinning som med hjälp av sensorer och AI underlättar övervakning och ger bättre beredskap att snabbt hantera förändringar.

Hållbar vattenförsörjning på Gotland

Gotland har vid flertal tillfällen drabbats av svår vattenbrist. Den allra sydligaste spetsen av Gotland har varit extra hårt drabbat. Eftersom Storsudret är bland de platser i Sverige som är allra känsligast för långvarig torka anlades testbädden där. Målet med testbädden är att göra Storsudret självförsörjande på vatten men även att sätta Sverige och Gotland på den internationella kartan för kostnadseffektiva och hållbara vattenlösningar.

Några av IVL:s experter inom klimatanpassning

Thomas Stoll

Thomas Stoll

Magnus Hennlock

Magnus Hennlock

Katarina Hnasson

Katarina Hansson

Johan Holmqvist

Johan Holmqvist

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.