Rum som renoveras

Återbruk i industriell skala för att uppnå globala målen

Cirkulärt byggande genom återbruk kan minska negativa miljöeffekter och öka hållbarheten i samband med byggande, rivning och förvaltning. Byggsektorn är en materailintensiv bransch med stora avfallsmängder och stort uttag av primära naturresurser och växthusgasutsläpp kopplat till materialanvändning.

Plattformen Centrum för Cirkulärt Byggande, CCBuild, drivs av IVL i samverkan med flera projektpertners och är ett nav för samverkan för att ökat återbruk inom byggsektorn. CCBuild erbjuder en samverkansarena och digitala verktyg som stöttar en omställning till ökad hållbarhet genom cirkulärt byggande och hållbara arbetssätt. De digitala verktygen underlättar återanvändning av byggmaterial, både inom den egna organisationen och mellan organisationer genom att erbjuda en marknadsplats för återbruk. Plattformens samverkansforum rymmer nätverk, utbildningar och guider för att stärka marknaden för cirkulära produkter samt tjänster inom bygg- och fastighetssektorn. CCBuild har utvecklats som innovationsprojekt inom Vinnovas trestegsprogram Utmaningsdriven innovation, och drivs nu fortsatt vidare som dotterbolag till IVL.

Mer återbruk i byggbranschen är målet

CCBuild arbetar med utmaningen att förändra branschen och omvandla linjära materialflöden till cirkulära flöden. Samverkan är en viktig del av CCBuild och målet är återbruk i industriell skala, samt utvecklingen mot en mer cirkulär bygg- och fastighetssektor. Arbetet i CCBuild drivs därför i nära samarbete med branschpartners och användare. Målgruppen är fastighetsägare, byggentreprenörer, arkitekter, materialleverantörer, konsulter, branschorganisationer, lokala samverkansarenor och offentliga aktörer.

Förväntad miljönytta av återbruk i byggsektorn

  • Mer cirkulära flöden vid byggande, rivning och förvaltning. Det ska leda till ett minskat uttag av primära naturresurser, minskade avfallsmängder, samt minskade klimatutsläpp kopplat till material.
  • Stärkt marknad och synliggörande av cirkulära produkter och tjänster.
  • Samverkansarena och digital plattform med stöd för återbruk i praktiken.

Värdeanalys ger underlag för beslut om återbruk

Kopplat till de digitala tjänsterna har en värdeanalys utvecklats. CCBuilds värdeanalys gör det möjligt att se de potentiella besparingarna av växthusgasutsläpp, kostnader och avfall som är kopplade till de produkter och material som finns i produktbanken och på marknadsplatsen. Värdeanalysen ger underlag inför beslut om återbruk och möjlighet till uppföljning av uppnådda resultat inom specifika projekt. I CCBuilds värdeanalys återbrukets värden följas avseende potentiellt minskade avfallsmängder, potentiell klimatbesparing i ton CO2 och ekonomiskt värde på befintliga produkter.

En uppdaterad värdeanalys av CCBuilds produktbank hittas här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

CCBuilds samhällsnytta och positiva bidrag på de globala målen

Byggsektorns verksamhet är nära kopplad till flera av FN:s 17 globala hållbarhetsmål, framförallt mål 11 om hållbara städer och samhällen och mål 12 om hållbar konsumtion och produktion.

Exempel på andra globala hållbarhetsmål som CCBuild bidar till, direkt eller indirekt är: Mål 5 om jämställdhet, där ett ökat miljöfokus skulle kunna attrahera fler kvinnor till bygg- och fastighetssektorn. Mål 8 om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, där en cirkulär ekonomi innebär en möjlighet till ekonomisk tillväxt som inte sker på bekostnad av miljö och naturresurser. Mål 9 om hållbar industri, innovationer och infrastruktur, där den digitala plattformen och dess funktionen skapar ny affärsnytta som främjar innovation.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

  • 11. Hållbara städer och samhällen
  • 12. Hållbar konsumtion och produktion
  • 13. Bekämpa klimatförändringarna

Kontakta oss