Blurred trees framing the photo of multiple apartments in different colors, a crane centered in front of the houses.

Klimatåtgärder i byggsektorn

Över hälften av världens befolkning bor i städer. År 2050 beräknas andelen stadsbor ha vuxit till 70 procent. De växande urbana områdena ställer nya krav på hållbar byggnation och samhällsplanering med hänsyn till ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvar. Byggsektorn har ett stort ansvar och den 1 januari 2022 blir det lagkrav med klimatdeklarationer vid all nybyggnation. Syftet är att minska klimatpåverkan från byggskedet. IVL har i nära samarbete med branschen tagit fram verktyg och stöd för beräkningar och klimatdeklarationer.

IVL:s arbete för mål 11, mål 12 och mål 13

I arbetet för att uppnå de globala målen inom byggsektorn har IVL utvecklat verktyg och metoder för att förenkla för branschen att minska klimatpåverkan och klimatdeklarera. Målet är att:

 • Utgöra ett kunskapsnav gällande klimatpåverkan/växthusgasutsläpp från byggnation.
 • Tillhandahålla verktyg och stöd för byggsektorn att minska sin klimatpåverkan, så som beräkningsverktyg, anvisningar för beräkningar samt stöd för upphandling.
 • Bidra till minskad klimatpåverkan från byggsektorn.

Utvecklingen av klimatåtgärder i byggsektorn

 • 2017 utvecklade IVL Byggsektorns miljöberäkningsverktyg, BM, på uppdrag av Energimyndigheten. All utveckling skedde i samarbete med branschen.
 • 2019 genomfördes projektet Klimatkrav till rimlig kostnad i samarbete med Sveriges Allmänytta och Kommuninvest. Projeketet tog fram beräkningsanvisningar och en vägledning för upphandling.
 • 2021 uppdaterades BM 2.0 i en förberedelse att uppfylla kommande lagkrav.
 • Den 1 januari 2022 träder lagkrav på klimatdeklarationer vid nybyggnation i kraft.
 • 2022 kommer IVL erbjuda byggsektorns resurshubb med webbtjänst för kvalitetsdokumenterade produktspecifik klimatdata (EPD) och öppet resursregister.
 • 2022 avslutas projektet Klimatkrav till rimlig kostnad ROT, renovering, ombyggnation och tillbyggnad. Då kommer IVL komplettera beräkningsanvisningar och upphandlingsanvisning för även renovering, ombyggnation och tillbyggnad.

Över hela tidslinjen har vi genmomfört flertalet forskningsprojekt och många studier för att utveckla BM.

tidsaxel-BM

Resultat​ av IVL:s arbete

Tack vare ett nära samarbete med branschen, utbildningar och kontinuerlig utveckling har arbetet lett till bred implementering av:​

 • Byggsektorns miljöberäkningsverktyg​, BM
 • Anvisningar för LCA-beräkning av byggprojekt​
 • Vägledning vid upphandling av byggprojekt​

Implementeringen leder till synliggörande av klimatpåverkan från byggnation och på sikt minskade utsläpp av växthusgaser. Målet är att få med hela branschen och tillsammans generera ett kunskapslyft. Därför fortsätter IVL erbjuda utbildningar och stöd för användning av BM.

Vem kan dra nytta av resultaten och verktygen?​

Verktygen och vägledningen riktar sig till dig som är:

 • Byggherre och beställare​
 • Byggentreprenör​
 • Konsult, arkitekt och projektör
 • Myndigheter, banker och kommuner

Nyttan med utökade klimatåtgärder är bred och sträcker sig från fördelar i tidigare planeringsskeden, finansiering och kravställan till måluppfyllelse och uppföljning och tillsyn.

Vad händer nu​?

IVL fortsätter arbetet med att stötta implementering av nya arbetssätt och användning av verktyg. Detta görs genom att vi:

 • Förvaltar, utvecklar och uppdaterar vägledning samt anvisningar för upphandling och klimatberäkningar.​
 • Utvecklar BM för att inkludera hel livscykel (i linje med bl.a. EU-taxonomin)​.
 • Implementering sker i nära samarbete med branschen.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

 • 11. Hållbara städer och samhällen
 • 12. Hållbar konsumtion och produktion
 • 13. Bekämpa klimatförändringarna