Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  Verktyg för miljöberäkningar för alla byggprojekt
  IVL Svenska Miljöinstitutet och Consultec har utvecklat ett verktyg för att enkelt kunna genomföra livscykelanalysberäkningar i olika byggprojekt. Genom att utgå ifrån den kalkyl som ändå görs i projekten kan miljöbelastningen som uppstår vid materialtillverkning, produktion och drift av en byggnad beräknas.
 • | nyhet
  Textil ska ersätta textil
  En livscykelanalys av textilåtervinning, gjord av IVL Svenska Miljöinstitutet, visar på den stora miljönytta som kan uppnås genom återanvänd textil och återvunnet textilmaterial; men bara om det återvunna materialet ersätter nyproducerad textil. Analysen ligger till grund för en rapport Naturvårdsverket gett regeringen.
 • | nyhet
  Utvecklingen går mot allt bredare livscykelstudier
  Traditionell livcykelanalys täcker vanligtvis bara in påverkan på miljön, och tar inte hänsyn till ekonomiska kostnader eller sociala aspekter. Att kunna studera hållbarhetens alla tre dimensioner på ett tillförlitligt sätt är något som forskare världen över försöker skapa processer för, även så på IVL Svenska Miljöinstitutet.
 • | nyhet
  Biologisk återhämtning av försurade sjöar släpar efter utsläppsminskningar
  Försurningen har stor påverkan på djurlivet. En studie av svenska sjöar visar att även om vattnets kemiska kvalitet har förbättrats till följd av internationella minskningar av försurande utsläpp så kan den biologiska återhämtningen släpa efter.
 • | nyhet
  ”Robust LCA” underlättar branschgemensam miljöanalys
  Intresset för miljöbedömningar med hjälp av livscykelanalys, LCA, ökar. Särskilt stort är intresset i bygg- och fastighetssektorn. LCA används idag i alla internationella miljöklassningssystem; likaså tyder den europeiska byggproduktförordningen på att LCA-metodik kommer att bli allt vanligare för att beskriva byggprodukters miljöprestanda. Med projektet ”Robust LCA” har IVL Svenska Miljöinstitutet, tillsammans med NCC, Cementa och Svenskt Trä skapat en branschgemensam tolkning av existerande bedömningsmetodiker som ska borga för entydiga LCA-resultat, något som idag inte är självklart.
 • | pressmeddelande
  Stort antal miljögifter i sjöfågelägg
  Sjöfågelägg som samlats in på öar i Norska havet innehåller ett stort antal miljögifter. I en ny studie hittade forskarna 158 olika ämnen i fågeläggen. Särskilt bekymmersam är upptäckten av nya miljögifter – av vilka några ämnen varit menade som bättre alternativ till numera förbjudna substanser.
 • | nyhet
  Papperspåsen för matavfall kan komma att få konkurrens
  Den bruna papperspåsen för matavfall är nedbrytbar och miljövänlig, men kan vara enormt irriterande för konsumenten när den läcker. Kalk och potatisstärkelse kan vara lösningen på problemet visar ett nytt projekt.
 • | pressmeddelande
  Dioxiner i fisk granskas
  De nuvarande kostråden för konsumtion av fet fisk från Östersjön begränsar möjligheterna till försäljning av framförallt lax och strömming. IVL Svenska Miljöinstitutet har nu tillsammans med kustfiskare från Norrlandslänen startat ett projekt som syftar till att optimera fiske och beredning så att innehållet av bland annat dioxiner i fisken minimeras.
 • | nyhet
  Integrering av ekosystemtjänster i MKB-processen
  IVL Svenska Miljöinstitutet ska tillsammans med konsultföretaget Enveco undersöka om miljökonsekvensbeskrivningar på ett bättre sätt kan ta hänsyn till ekosystemtjänster.
 • | nyhet
  EU:s klimatpolitik debatterades
  EU-kommissionens klimatmål om 40 procent minskat utsläpp till 2030 kan bli mer ambitiöst. Det menar Lars Zetterberg, IVL Svenska Miljöinstitutet, som deltog vid seminariet ”Vilka mål och hur många?” som arrangerades av Fores. Med och diskuterade EU:s klimatpolitik var också de tre EU-parlamentarikerna Christoffer Fjellner (M), Marita Ulvskog (S) och Kent Johansson (C).
 • | nyhet
  Skärpt lagstiftning krävs för giftfritt byggande
  I Sverige kostar byggnadsrelaterad ohälsa cirka 8 miljarder kronor om året i ökade sjukvårdskostnader och sänkt produktivitet. Det berättade Berndt Stenberg, professor vid Umeå universitet, på seminariet Vägen till giftfritt byggande som hölls den 5 mars. I publiken och på scenen fanns representanter för byggindustrin, byggmaterialindustrin, offentlig sektor, forskning och politik.
 • | nyhet
  Global kartläggning optimerar stålets livscykel
  Allt eftersom användningen av malmbaserat stål kommer att minska i framtiden blir det viktigare att återvunnet metallskrot håller så hög kvalitet som möjligt. Genom att kartlägga de globala skrotflödena kan man se vilka material som håller tillräckligt hög kvalitet och inte.
Nyhetsarkiv
Återställ