Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter
 • | nyhet
  Regional samverkan ska stärka biogasproduktionen i norr
  IVL startar tillsammans med Luleå Miljöresurs, Lumire, och Bodens kommun ett projekt för att undersöka hur biogasproduktionen kan utvecklas genom regional samverkan. Projektet har beviljats stöd från EU via Tillväxtverket och region Norrbotten.
 • | nyhet
  Vägledning ska hjälpa bostadsföretag med klimatanpassning
  Extrema väderhändelser leder till ökade risker för bebyggelse och bostadsområden behöver rustas för att bli mindre sårbara. Nu lanserar IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Allmännytta en vägledning som ska hjälpa fastighetsägare och bostadsföretag i klimatanpassningsarbetet.
 • | nyhet
  Grönska i staden allt viktigare – men hur ska den få plats?
  Träd och växtlighet i staden får oss människor att trivas och må bra. Grönska förbättrar också luftkvaliteten, gynnar biologisk mångfald och motverkar effekterna av extremväder som skyfall och värmeböljor. Nu startar ett forskningsprojekt som ska undersöka hur våra städer kan bli grönare.
 • | nyhet
  Ny typ av kontrakt ska säkra klimatanpassning i Malmö
  Hur säkerställer vi att viktiga klimatanpassningsåtgärder genomförs och bibehålls över tid? I Malmö ska forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet och Linköpings universitet tillsammans med fastighetsägare och Malmö stad testa en ny samverkansmodell där man upprättar lokala kontrakt för att säkra att klimatanpassning genomförs i områden som redan är byggda.
 • | pressmeddelande
  Dubbelt så mycket textil slängs i soporna än vad som lämnas för återanvändning
  Hur många extra kg textil har du i garderoben? Konsumtionen av nya textilier ökar varje år, men begagnat är fortfarande en mycket liten andel, visar en studie som forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet gjort inom projektet Usereuse. Vi slänger också nästan dubbelt så mycket textilier i soporna än vad vi lämnar för återanvändning.
 • | nyhet
  Gränsvärdena för klimatdeklarationer av byggnader behöver bli mer ambitiösa
  IVL har lämnat ett remissvar på förslaget till införande av gränsvärden för klimatdeklarationer av byggnader. IVL står bakom införandet men anser att gränsvärdena inte är tillräckliga. De borde som minimum ligga i linje med Sveriges klimatmål och målen i färdplanen för bygg- och anläggningssektorn.
 • | pressmeddelande
  Ny rapport: Mer HVO behövs men låga drivmedelspriser skapar hinder
  IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Trafikverket utrett marknaden och betydelsen av HVO100, som är ett förnybart alternativ till diesel, fram till 2030. Utredningen visar att HVO100 tills vidare fyller en viktig roll för att öka användningen av förnybara drivmedel, något som kommer krävas ifall Sverige ska kunna klara nå sina klimatmål.
 • | nyhet
  Danmark inför förbud mot utsläpp av skrubbervatten
  Danmark har som första Östersjönation beslutat att införa ett förbud mot utsläpp av skrubbervatten i sina territorialvatten. Det innebär att orenat skrubbervatten från fartyg inte får släppas ut längst de danska kusterna från och med den 1 juli 2025. Miljöexperter vid IVL Svenska Miljöinstitutet beskriver beslutet som en stor framgång i arbetet för en hållbar havsmiljö.
 • | nyhet
  Träffa IVL i Almedalen
  Under Almedalsveckan i Visby 25-28 juni kommer flera av IVL:s medarbetare vara på plats. Ta chansen att prata hållbarhet och grön omställning med oss.
 • | nyhet
  IVL utforskar åtgärder som kan minska miljöpåverkan från undervattensbuller
  Undervattensbuller i haven är ett växande miljöproblem. Ökad sjöfart och en intensiv trafik av fritidsbåtar påverkar djurlivet och miljön negativt. Trots det saknas effektiva åtgärder för att minska bullret. Det vill IVL Svenska Miljöinstitutet och samarbetspartners ändra på i två nystartade projekt.
 • | nyhet
  Ny rapport: Tydlig potential för vätgas och elektrobränslen i Sverige
  Sverige har förhållandevis god tillgång till de resurser som krävs för att tillverka både vätgas och elektrobränslen. Om de satsningar som nu görs på vätgas kommer i mål och trenden fortsätter skulle Sverige på kunna bli nettoexportör av vätgas på lång sikt. Än så länge bromsas dock utvecklingen av brist på styrmedel för vätgas och regelverk för hur den kan hanteras.
 • | pressmeddelande
  Rapport listar åtgärder som snabbt kan minska trafikens klimatutsläpp
  För att minska vägtrafikens klimatpåverkan på kort sikt räcker det inte med åtgärder som ökar andelen fossilfria bränslen och elektrifiering. Det krävs också att biltrafiken minskar, framförallt i större städer. På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL kartlagt ett antal åtgärder som går att genomföra snabbt och som har fått bred acceptans när de införts i andra länder.
 • | pressmeddelande
  Så kan designen bidra till ökad återvinning av plast
  Hur kan vi öka återvinningen av plastprodukter? Plast används ofta i onödan eller i kombinationer som försvårar återvinning av materialet. Nu har forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram sju åtgärder som kan sättas in redan i designstadiet för att öka återvinningen.
 • | nyhet
  Forskningsanläggningen SWIC invigd
  Sjöstadsverket Water Innovation Centre, SWIC, är en unik anläggning som utvecklar tekniker för att ta vara på resurser i avloppsvatten. Nu har verksamheten flyttat till Loudden i Stockholm och är officiellt invigd.
 • | nyhet
  Nu lanseras en vägledning för taxonomins krav på byggprodukter
  Hur ska EU:s taxonomi tillämpas i byggbranschen? IVL:s dotterbolag Basta har tillsammans med Byggföretagen och Fastighetsägarnas taxonominätverk utrett frågan och lanserar nu en vägledning som stöd för hur företagen ska bedöma om byggmaterial och produkter uppfyller de nya kraven.
 • | nyhet
  Fler barrträd i staden kan förbättra luften
  Luften i många svenska städer behöver bli bättre och en lösning är att öka vegetationen. Nu ska ny forskning ta reda på vilka träd som fungerar bäst för att ta upp föroreningar, och hur de bör placeras.
 • | pressmeddelande
  70 miljoner till fortsatt forskning om hållbar och grön kemi
  Forskningsprogrammet Mistra SafeChem, som leds av IVL, arbetar för en säker, hållbar och grön kemiindustri i Sverige. Nu står det klart att arbetet kan fortsätta ytterligare fyra år. Finansiären Mistra har beslutat att stödja forskningen med upp till 70 miljoner kronor.
 • | nyhet
  Remissvar: Infrastrukturplaneringen behöver göras om i grunden
  Trafikverkets inriktning för infrastrukturplaneringen de kommande åren behöver arbetas om i grunden. Det skriver IVL Svenska Miljöinstitutet i ett remissvar. Det behöver bli tydligare hur planeringen av den statliga infrastrukturen bidrar till att nå de klimatmål som har beslutats enligt Parisavtalet och FN:s mål för hållbar utveckling.
 • | pressmeddelande
  Miljön främsta drivkraften för att handla begagnat
  Konsumenter handlar begagnat främst för miljöns skull, därefter kommer ekonomi. Det visar en studie som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort i samarbete med ett antal second hand-butiker och återbruksaktörer.
 • | nyhet
  Cirkulära flöden behövs för att möta behovet av metaller och mineral
  Avfall nyttjas i alltför liten utsträckning som en resurs för att bidra till hållbar och säker tillgång till kritiska metaller och mineral. Det är en av slutsatserna i en IVA-rapport som publiceras idag.
 • | pressmeddelande
  Hushållen står för mindre del av matsvinnet visar nya siffror
  Enligt tidigare rapporter kom två tredjedelar av matsvinnet från hushållen, men nya siffror visar att det är knappt hälften. Det innebär att större delen av matsvinnet kastas tidigare i livsmedelskedjan; i jordbruket, industri, butiker och restauranger.
 • | pressmeddelande
  Flera klimatfördelar med att producera vätgas från biogas visar ny rapport
  Förnybar vätgas fyller en viktig roll för den gröna omställningen men tillgången är fortfarande begränsad. I ett forskningsprojekt har IVL Svenska Miljöinstitutet undersökt möjligheterna att producera vätgas från biogas vid reningsverk för att använda i stadsbussar lokalt i Luleå. Resultatet visar att det finns flera fördelar, både sett till kostnad och klimat.
 • | pressmeddelande
  Smarta affärsmodeller är nyckeln till storskalig återvinning av överskottsvärme
  Varje år slösas mängder av energi bort genom att outnyttjade värmeflöden inte tas omhand. Inom EU handlar det om så mycket som en fjärdedel av uppvärmningsbehovet som skulle kunna återvinnas från datahallar, industrier och andra anläggningar. Nu startar tre stora EU-satsningar där IVL:s kunskap kring affärsmodeller har en nyckelroll.
 • | nyhet
  Experter från IVL deltar i Sveriges första medborgarråd om klimatet
  Sverige har fått sitt första nationella medborgarråd om klimatet. Ett 60-tal deltagare som slumpvis har valts ut ska under våren träffas för att ta del av forskning, och tillsammans med forskare och experter diskutera sig fram till lösningar och leverera förslag på hur Sverige ska kunna leva upp till Parisavtalet. Projektet är ett samarbete mellan bland annat Stockholms universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet.
 • | nyhet
  Forskare undersöker hudens exponering för allergiframkallande metaller vid 3D-printing och skärvätskebearbetning
  Vid industriell metallbearbetning används skärvätskor som kan orsaka irritation och eksem om man får dem på huden. Ett annat sätt att tillverka metalliska komponenter med hög precision är additiv tillverkning, så kallad 3D-printing, där bland annat metallpulver med allergiframkallande egenskaper ingår. I ett nytt projekt ska arbetsmiljöforskare från IVL undersöka hur arbete med dessa två tekniker påverkar exponering och risk för handeksem.
 • | nyhet
  Forskare utvecklar teknik för resurseffektiv återvinning av kritiska råmaterial
  Efterfrågan på metaller för klimatvänlig energiteknik har ökat kraftigt de senaste åren och kommer att öka ytterligare framöver. Men hur mycket av dessa värdefulla metaller och mineral finns egentligen redan i omlopp, och hur kan återvinningen öka? EU-projektet SIREN ska testa och vidareutveckla teknik för att på ett resurseffektivt sätt återvinna neodymmagneter som bland annat används i vindkraftverk och i elbilar.
 • | nyhet
  Ny lag ska sätta stopp för greenwashing
  EU-parlamentet har röstat igenom ett nytt direktiv som förbjuder greenwashing och vilseledande produktinformation. Nu blir det förbjudet att påstå att en produkt är “klimatneutral” eller “klimatpositiv” till följd av klimatkompensation.
 • | nyhet
  IVL deltar i Sveriges nya innovationssatsning
  IVL deltar i två av programmen som får finansiering genom Sveriges stora innovationssatsning för 2030-talet, Impact Innovation. Innovationsprogrammen ska accelerera omställningen till ett hållbart samhälle och stärka Sveriges konkurrenskraft.
 • | nyhet
  Förbud mot skrubbrar tas upp på riksdagsseminarium
  Förorenat tvättvatten från fartyg med så kallade skrubbrar innebär ett allvarligt hot mot det marina livet. Regeringen bör skyndsamt gå vidare med ett förbud mot utsläpp i svenska vatten. Den frågan lyfter forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers tillsammans med Walleniusrederierna på ett seminarium som miljö- och jordbruksutskottet håller i riksdagen.
 • | nyhet
  IVL förstärker inom hållbar stadsutveckling och klimatanpassning
  IVL Svenska Miljöinstitutets verksamhet inom hållbar stadsutveckling fortsätter att växa. Den senaste rekryteringen är två experter inom klimatanpassning som kommer närmast från Scandinavian Green Roof Institute. På IVL kommer de att arbeta i forsknings- och innovationsprojekt med fokus på att skapa mer motståndskraftiga städer, bland annat med hjälp av så kallade blågröna lösningar.
 • | pressmeddelande
  Lönsamt med hållbar utveckling i Arktiska rådets medlemsländer
  Investeringar i teknik och åtgärder som minskar utsläppen av luftföroreningar och användningen av fossila bränslen är samhällsekonomiskt lönsamma. Det visar en analys som IVL-forskare har gjort med fokus på länderna inom Arktiska rådet.
 • | nyhet
  Remissvar: Ny myndighetsstruktur kan stärka forskning och innovation i Sverige
  IVL Svenska Miljöinstitutet och Stiftelsen IVL ger i ett remissvar sin syn på de förslag som presenterades av den statliga utredningen ”Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation”. IVL och SIVL delar utredningens uppfattning att dagens system behöver förändras och effektiviseras för att stärka forsknings- och innovationsförmågan i Sverige.
 • | nyhet
  Kombination av olika styrmedel behövs för att ställa om textil- och byggsektorn
  I en studie för Nordiska ministerrådet har nationalekonomer vid IVL analyserat hur miljöskatter kan främja övergången till en cirkulär ekonomi i Norden. Två sektorer som har omfattande materialflöden har stått i fokus; textil- och byggsektorn.
 • | pressmeddelande
  Flera utmaningar med långtidsavställda fordon och skrotbilar
  På uppdrag av Transportstyrelsen har IVL Svenska Miljöinstitutet genomfört en omfattande studie för att öka kunskapen om långtidsavställda fordon och de utmaningar som finns kring uttjänta fordon och skrotbilar. Frågan är komplex eftersom fordon som är långtidsavställda i vägtrafikregistret kan vara allt från värdefulla samlarbilar i utställningskick till övergivna skrotbilar eller till och med bilar som är skrotade sedan många år tillbaka och inte längre existerar.
 • | nyhet
  Hushåll får stöd att bli mer cirkulära
  IVL deltar i det nya EU-projektet CARE som ska stötta 100 hushåll i Europa att bli mer klimatsmarta och cirkulära. Projektet riktar särskilt in sig på två områden – mat och mode – där hushållen ska få inspiration och hjälp att göra mer hållbara val i vardagen.
 • | pressmeddelande
  Städer kan producera mer mat genom cirkulära system
  Klimatförändringar, befolkningstillväxt och urbanisering ökar behovet av alternativa och hållbara lösningar för att producera mat. Samtidigt har städerna blivit allt mindre självförsörjande och producerar mängder med avfall som kan användas mer resurseffektivt. IVL startar nu ett stort projekt med fokus på hur stadsodlingar kan bli mer cirkulära genom att de kopplas ihop med andra flöden som finns i städerna.
 • | nyhet
  Konsumtionsforskare affilierad vid KTH
  IVL:s konsumtionsforskare Annelise de Jong är nu affilierad vid avdelningen för strategiska hållbarhetsstudier vid KTH som är en del av institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik. Samarbetet ska stärka forskningen och fördjupa kunskapsutbytet ytterligare.
 • | nyhet
  Ny rapport analyserar hur negativa utsläpp kan bidra till Parisavtalet
  En ny rapport som har tagits fram på uppdrag av Energimyndigheten analyserar hur borttagning av koldioxid från atmosfären, så kallade negativa utsläpp, kan bidra till att uppnå Parisavtalets långsiktiga temperaturmål. Bland annat analyseras risker förknippade med negativa utsläpp, som att utfasningen av fossila bränslen kan försenas, och hur dessa risker kan hanteras.
 • | nyhet
  Flera nya verktyg stärker arbetet för en hållbar och säker kemiindustri
  AI-baserade verktyg som kan användas för att förutsäga om ämnen är cancerogena eller hormonstörande. Det är exempel på verktyg som det IVL-ledda forskningsprogrammet Mistra SafeChem har tagit fram för att minska risken med kemikalier för människor och miljö.
 • | nyhet
  Experterna tipsar: Så väljer du hållbara klappar
  Årets svenska julhandel förväntas omsätta drygt 21 miljarder kronor, enligt Svensk handel. Många av julklapparna som hamnar under granen har konsekvenser för såväl miljö som klimat. Inför julen delar tre av IVL:s experter inom elektronik, kemikalier och textil med sig av tankar och tips för att välja mer hållbara gåvor.
Nyhetsarkiv